zpět na úvodní stránku

Program

1. října 2019

od 14:00

Ubytování, registrace účastníků

14:00–18:00 Doprovodné akce – komentované prohlídky Hroznatovy akademie, výstavních prostor kláštera, výstava „Má vlast cestami proměn“ v klášterní zahradě, Stánek Celostátní sítě pro venkov
14:00–15:30 Jednání jednotlivých partnerských organizací (podle zájmu)

14:00–15:30

Společné setkávání a neformální jednání partnerských organizací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Agentura pro sociální začleňování, Agrární komora ČR, Asociace Entente Florale – souznění, Asociace krajů ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Celostátní síť pro venkov, Centrum pro komunitní práci, Česká biskupská konference, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Lesy ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Národní památkový ústav, Národní síť zdravých měst ČR – Agenda 21, Ovocnářská unie ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení místních samospráv ČR, Společnost mladých agrárníků ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Spolek pro obnovu venkova ČR, Státní pozemkový úřad, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz měst a obcí ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky ČR, Ústav územního rozvoje, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

15:30–15:40 Kávová přestávka v letním refektáři

15:40–17:00

Prezentace MMR

(Modrý sál)

Strategické plánování rozvoje území: Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ a Koncepce rozvoje venkova
Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje

Příprava programového období 2021+
Ing. David Škorňa, ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií MMR

Integrovaný regionální operační program 21+
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce evropských a národních programů

17:00–18:00

Společné jednáni územních partnerů

Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR a Česká biskupská konference.

18:00–19:00

Slavnostní uvítání účastníků

Mgr. Jan Sixta, státní tajemník MZe

Ing. Josef Janů, radní Karlovarského kraje

P. Filip Zdeněk Lobkowicz O. Praem, opat Kláštera premonstrátů v Teplé

Karel Hermann, starosta města Teplá

Olga Haláková, MAS Kraj živých vod – Prezentace místních inspirativních projektů KRAJINA – PAMÁTKY – LIDÉ:

Kanonie premonstrátů v Teplé – Hroznatova akademie

Úterský spolek BART, z.s. – Komunitní centrum Turbovna

ZO ČSOP Berkut – Bečovská botanická zahrada

19:00

Raut v klášterní restauraci

20:00–21:00

Varhanní koncert v kostele
Recitál Pepy Nose na terase

21:00–24:00

Individuální program ve dvou hotelových restauracích – neformální posezení s muzikou

 

2. října 2019

7:30

Ranní mše v konventní kapli kláštera

8:00–9:00

Ubytování, registrace účastníků

8:00–9:00

Ranní kávová přestávka v letním refektáři

8:00–14.00

Trh místních výrobků, stánek Celostátní sítě pro venkov, programy Hroznatovy akademie, kavárna Turbovna, prezentace botanické zahrady, komentované prohlídky kláštera, prohlídky výstavní expozice Hroznatovy akademie

9:00–10:00

Plenární zasedání

(Modrý sál)

Zahájení konference

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR a poslankyně Evropského parlamentu

Ing. Jan Horník, místopředseda Senátu Parlamentu ČR

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy

Pozdravy dalších partnerů

JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv ČR

Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR

Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR

Aktuální problémy rozvoje venkova a společná zemědělské politika 2020+

Mgr. Jan Sixta, státní tajemník MZe

Rozvoj venkova v období 21+

Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje

10:00–11:00

Plenární zasedání

(Modrý sál)

Úvodní příspěvky k tématům konference

I. Voda – sucho

Svět na prahu vodní krize?
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy


II. Život na venkově

Pozvánka na II. blok
Ing. Mgr. Marek Hartych, místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS NS MAS ČR Enviro


III. Sociální zemědělství

Rozvoj sociálního zemědělství v ČR
Mgr. Tomáš Chovanec, Jihočeská univerzita, člen Pracovní skupiny Sociální zemědělství


IV. Mezinárodní spolupráce (nejen s Německem)

Účast České republiky v Evropském venkovském parlamentu, příprava EVP ve Španělsku 6. – 9. listopadu 2019
Ing. David Brož, prezident Společnost mladých agrárníků ČR


V. CLLD/Leader – zpět ke kořenům

Historie vzniku a současnost LEADER v ČR
JUDr. Radan Večerka, předseda Observatoře venkova z.s., člen Celostátní sítě pro venkov ČR a spoluzakladatel metody LEADER v ČR za SPOV ČR

11:00–11:20

Dopolední kávová přestávka

11:20–12:30

Pracovní skupiny

I. Voda – sucho

Moderátor: Ing. Jindřich Horáček, Ph.D., ředitel Správy CHKO Slavkovský les

Prezentace:

Situace s vodou v ČR – jaké jsou možnosti řešení
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Program pestrá krajina
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Vliv klimatických změn na ekonomiku zemědělství
Petr Havel, agrární analytik

Voda, půda, zdravá krajina a jak je zachovat pro budoucí generace
Ing. Marian Jurečka, poslanec parlamentu ČR

Obnova mokřadů na ekologické farmě u Hrušků
Mgr. Jaroslav Hruška, soukromý zemědělec, moštárna Stvolny

Kraj živých vod II.
Kraj živých vod, z.s.

Park pro radost – IV. etapa – realizace klidové zóny s vodní plochou
Obec Konstantinovy Lázně

Voda PRO ŽIVOT v Plané
KOS Planá


II. Život na venkově

Moderátor: Mgr. Miloslav Oliva, předseda Krajského sdružení MAS Středočeského kraje a vedoucí PS NS MAS ČR Chytrý venkov

Prezentace:

Chytrý venkov
Mgr. Miloslav Oliva, vedoucí PS NS MAS ČR Chytrý venkov

Aktuální stav a možnosti Smart Village v ČR a zahraničí
Ing. Pavel Hájek, Ph.D., ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra geomatiky

Smart koncepty jako objekty aktuálního aplikovaného výzkumu v ČR
Strategický rámec SMO ČR v oblasti Smart City – koncept vhodný i pro venkovské regiony

Lucie Nencková, Ph.D., MBA, spoluřešitelka projektu

Venkov 3.0
Mgr. Miloslav Oliva, vedoucí PS NS MAS ČR Chytrý venkov

Metodika Chytrého venkova
Ing. Mgr. Marek Hartych, místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS NS MAS ČR Enviro

Atributy chytrých řešení jako nezbytná součást konceptu
MAS jako inovativní broker – řešení pro Chytrý venkov

Bc. Přemysl Růžička, PS NS MAS ČR Chytrý venkov)

Cesty zámeckých pánů
MAS Kraj živých vod – obnova technických prvků v botanické zahradě


III. Sociální zemědělství

Moderátor: Mgr. Bc. Eliška Hudcová, členka Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství při Celostátní sítě pro venkov ČR

Prezentace:

Rozvoj venkova a poskytování sociálních služeb státem
Antje Frehse, Spolkové ministerstvo výživy a zemědělství Spolkové republiky Německo, vedoucí oddělení (DE – simultánní překlad do CZE)

Pracovní integrace znevýhodněných osob na venkově, podpora seniorů na venkově
Jiří Netík ml., POMOC z.s., Týn nad Vltavou

Sociální zemědělství a sociální podnikání v zemědělství
Tomáš Chovanec, Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, p.s.

Projekty AREA viva
Mgr. Vojtěch Veselý, Biostatek Valeč

Tréninková domácnost venkovského typu, sociální firmy a koncept blízkého sousedství pro zapojení lidí se znevýhodněním do života místní komunity
Martin Fojtíček, Ledovec, z.s.

Zkušenost Kraje Vysočina se sociálním zemědělstvím a mezisektorovou spolupráci
Jiří Bína, vedoucí sociálního odboru Kraje Vysočina

Spolupráce s Domovem Jeřabina a zapojení klientů do faremních činností
Jan Mácha, ředitel Školního statku Humpolec

Specifika vývoje zemědělského prostoru v příhraničí
Ing. Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Bedýnkový prodej, PRV 2014–2020
MAS Sokolovsko, Správa pamětihodností s.r.o.

Vybudování sýrárny pro kozí farmu Krasíkov
BEVA invest s.r.o.


IV. Mezinárodní spolupráce (nejen s Německem)

Moderátor: Ing. Miroslav Makovička, MAS Sokolovsko

Prezentace:

Přeshraniční projekt CLARA II. a CLARA III
Ing. Jana Bělohoubková, Odbor regionálního rozvoje, Karlovarský kraj

Usměrnění přeshraničního regionálního rozvoje: příležitost pro venkovské obce
RNDr. Tomáš Havlíček, Přírodovědecká fakulta UK; doc. Dr. Jaroslav Dokoupil, Západočeská univerzita Plzeň

Spolupráce s místními akčními skupinami v Gruzii
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., místopředseda SMS ČR a starosta obce Dolní Studénky

Možnosti mezinárodní spolupráce MAS v rámci EU i mimo EU
Mgr. Ing. Roman Haken, Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel

Evropská soutěž obnovy vesnice
Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR

Statek Bernard – rozšíření ubytovacího zařízení
Správa pamětihodností s.r.o.


V. CLLD/Leader zpět ke kořenům

Moderátor: Ing Jiří Krist, předseda NS MAS ČR

Prezentace:

Možnosti LEADERu z pohledu Českého venkova jako nástroje regionálního rozvoje
RNDr. Radim Perlín, Karlova univerzita, analytik venkova ČR

Rosteme od kořenů
Ing. Jiří Krist, předseda NS MAS ČR

Nevyužívaný potenciál LEADER
JUDr. Radan Večerka, předseda Observatoře venkova

Budoucnost Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD21+)
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Geologická naučná stezka Michalovy Hory
GeoLoci, o.p.s.

Náves v Bezemíně jako místo k setkávání
Obec Cebiv

Domácí vrch – únik z nudy do přírody
Městské lesy Kraslice, spol. s r.o.

12:30–14:00

Oběd v klášterní restauraci

14:00–18:00

Exkurze po 4 trasách, odpovídající tématům konference

Trasa č. 1: Kraj živých vod (téma I – Voda – sucho) (trasa A)

Mnichov
Kraj živých vod I.

Prameny
Obnova minerálních pramenů v obci

Kladská
Dům přírody Slavkovského lesa – vodní zdroje pro lázeňská města v Karlovarském kraji

Ovesné Kladruby
Obnova obcí v pohraničí


Trasa č. 1: Kraj živých vod (téma I – Voda – sucho) (trasa B)

Mnichov
Kraj živých vod I.

Prameny
Obnova minerálních pramenů v obci

Nová ves
Centrum Rožec

Bečov
Zámek – relikviář

Otročín
Farma Otročín s.r.o.


Trasa č. 2: Útersko (téma II a III – Sociální zemědělství a život na venkově)

Dobrá Voda
Revitalizace centra sociálních služeb Dobrá Voda (projekt IROP 2007-13)

Úterý
Kraj živých vod I.
Rekonstrukce hřbitovní kaple sv. Václava
Komunitní centrum Turbovna v Úterý

Křivce
MARTINUS o.s. – Stop červotočům v kostele sv. Martina
Jezdecká stáj Fialka – Sportoviště pro jezdecké aktivity v Křivcích


Trasa č. 3: Bečovsko (téma IV – Mezinárodní spolupráce)

Otročín
Farma Otročín s.r.o. – Modernizace rostlinné výroby
Modernizace zemědělského podniku

Krásné Údolí
Hollandia – Úspěšná potravinářská výroba s vysokou přidanou hodnotou pro region.

Bečov nad Teplou
Lesní společnost Bečov, s.r.o.
Pořízení sušárny dřeva včetně skladovacích přístřešků
Pořízení technologie pro výchovu a těžbu lesních porostů

Bečovská botanická zahrada – Cesty zámeckých pánů


Trasa č. 4: Plánsko (téma V – CLLD/Leader zpět ke kořenům)

Výškovice
Komunitní projekt v krajině

Boněnov
Občanský spolek pro obnovu tepelského regionu
Střecha nad hlavou – kostel Boněnov
Klenba nad hlavou – kostel Boněnov

Michalovy Hory
Městys Chodová Planá – Probuzení Michalových Hor
Liga lesní moudrosti – Fara Michalovy Hory – rekonstrukce společenské místnosti

Planá
Město Planá – Okolí rozhledny v Plané – místo výletů a odpočinku
KOS Planá – Původní zemská stezka mezi obcemi Zliv a Svahy

17:00–18:30

Večeře v klášterní restauraci

19:00–20:00

Zahájení Večera venkova v hospodářském dvoře kláštera, program s ochutnávkou regionálních potravin a ochutnávkou piv místních pivovarů

20:00–24:00

Společenský večer ve dvou hotelových restauracích

 

3. října 2019

7:00–8:30

Snídaně ubytovaných hostů

8:00–8:30

Registrace účastníků

8:30–9.00

Plenární zasedání

(Modrý sál)

Shrnutí exkurzí ve 4 tématech

Zástupci jednotlivých tras

9:00–10.30

Pracovní skupiny

Diskuse a příprava závěrů konference v pracovních skupinách

I. Voda – sucho

Ing. Jindřich Horáček, Ph.D., ředitel Správy CHKO Slavkovský les


II. Život na venkově

Mgr. Miloslav Oliva, předseda Krajského sdružení MAS Středočeského kraje


III. Sociální zemědělství

Mgr. Bc. Eliška Hudcová TPS Sociální zemědělství při CSV ČR


IV. Mezinárodní spolupráce (nejen s Německem)

Ing. Miroslav Makovička, MAS Sokolovsko


V. CLLD/Leader zpět ke kořenům

Ing. Jiří Krist, předseda NS MAS ČR

10:30–11:00

Dopolední kávová přestávka

10:40

Zveřejnění výsledků pracovních skupin

11:00–12.30

Plenární zasedání

(Modrý sál)

Moderátor: Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR a poslankyně Evropského parlamentu

Shrnutí výsledků pracovních skupin
Moderátoři jednotlivých témat

Závěrečné shrnutí konference

12:30–14:00

Oběd

 

Změna programu vyhrazena.

KONTAKT
JUDr. Radan Večerka
E-mail: reditel@venkov40.cz© 2019 KRI o.p.s.